Záruka a reklamace

 1. Záruka za zboží prodávané v Elektronickém obchodě prodávajícího se řídí platným a účinným právním řádem České republiky, a to především zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
 2. Prodávající prodává zboží ověřené kvality. V případě poruchy zboží je možno se obrátit na prodávajícího na adrese: INTRACO MICRO, spol. s r.o., Karlštejnská 97, 252 17 Tachlovice, kontakt@intracomicro.cz,nebo telefon +420 311 670 781, +420 724 899 533. Práva z odpovědnosti za vady se uplatňují u prodávajícího, u kterého věc byla koupena. Je-li však v záručním listě uveden jiný podnikatel určený k opravě, který je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na opravu u podnikatele určeného k provedení záruční opravy.
 3. Práva z odpovědnosti za vady je třeba uplatnit v záruční době.
 4. Při prodeji spotřebního zboží je záruční doba 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet od převzetí věci kupujícím.
 5. Na žádost kupujícího je prodávající povinen poskytnout záruku písemnou formou (záruční list).
 6. Jako záruční doklad pro vyřízení záruky u nás slouží pokladní doklad či faktura (pečlivě uschovejte), kterou máte od nás přiloženu v objednávce (zásilce). Lze však uplatnit i jiný doklad spolehlivě prokazující koupi zboží od naší společnosti respektive dodavatele.
 7. V případě zaslání reklamovaného zboží na adresu prodejce nebo autorizovaného servisu je vhodné použít originální obal, aby nedošlo k dalšímu poškození věci. Použití originálního obalu však není podmínkou reklamace, zboží je však třeba zaslat v jiném vyhovujícím obalu.
 8. Zákazník je povinen prohlédnout zboží vč. příslušenství dle přiložená faktury bezprostředně při jeho převzetí. Zákazník je povinen zkontrolovat stav zboží a v případě poškození vyhotovit záznam o poškození zboží za přítomnosti dopravce. Odpovědnost za poškození v průběhu přepravy nese dopravce, veškeré zboží je pojištěno. Na základě vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi po uzavření škodní události s dopravcem poskytnuta přiměřená sleva nebo dodáno nové zboží. Podepsáním přepravního listu zákazníkem zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že zboží bylo řádně a včas dodáno.
 9. Před prvním použitím zboží je zákazník povinen prostudovat záruční podmínky včetně českého návodu na obsluhu a následně se těmito informacemi důsledně řídit. V případě nesprávného používání zboží nese odpovědnost zákazník.
 10. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží způsobené jeho používáním nebo na poškození zboží způsobené zákazníkem neodborným zacházením se zbožím nebo zacházením v rozporu s příslušným návodem.
 11. Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má zákazník právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna, a prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může kupující požadovat výměnu věci, nebo týká-li se vada jen součásti věci, výměnu součásti. Není-li takový postup možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. O úměrnosti odstranění vady rozhodne autorizované servisní středisko, a to formou písemného posouzení této vady. Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, má zákazník právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit. Táž práva přísluší zákazník, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat.
 12. Jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny věci nebo může od smlouvy odstoupit.
 13. Při převzetí zásilky si prosím zboží překontrolujte dle přiložené faktury, zda je kompletní a nejsou viditelné zjevné vady.

Reklamované zboží zasílejte prosím na adresu:

INTRACO MICRO s.r.o.
Karlštejnská 97
252 17 Tachlovice

V případě dotazů nás můžete kontaktovat na tel. číslech:

+420 311 670 781
+420 602 288 456

Nebo na e-mailu:

cekal@intracomicro.cz

tancl@intracomicro.cz

kontakt@intracomicro.cz

Reklamační řád ke stažení ZDE

Reklamační protokol ke stažení ZDE